I. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin 

1. Mục đích

Homedaily.vn tôn trọng sự riêng tư, muốn bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của bạn. "Chính sách bảo mật" dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

2. Quy định cụ thể

2.1 Thu thập thông tin

2.2 Lưu trữ và bảo mật thông tin riêng

2.3 Sử dụng thông tin khách hàng

* Home Daily có quyền sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

3. Liên kết với website khác

 4. Chia sẻ thông tin khách hàng

Home Daily cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

5. Sử dụng Cookie

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc xem nội dung do Home Daily cung cấp, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:

II. Chính sách bảo mật thanh toán