ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DATAHOME

Chào mừng đến với trang web của DataHome! DataHome là một nền tảng trực tuyến dành riêng cho việc trang trí và cải tạo ngôi nhà. DataHome kết nối chủ sở hữu, chuyên gia gia đình, người bán nhà và những người đam mê trang trí nhà. Nhờ DataHome, mọi người có thể tìm thấy ý tưởng trang trí, mẹo, sản phẩm và dịch vụ liên quan đến việc cải tạo và trang trí của ngôi nhà.

Các Điều khoản sử dụng này (" Điều khoản " hoặc " Thỏa thuận ") tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và DataHome Thỏa thuận này chi phối việc bạn sử dụng trang web www.DataHome.vn và tất cả các trang web khác, các ứng dụng di động, sản phẩm và dịch vụ liên quan do DataHome cung cấp, bao gồm các plugin của chúng tôi và nội dung tích hợp có sẵn trên các trang web khác (gọi chung là " Nền tảng DataHome ").

Các Điều khoản này cung cấp cho bạn thông tin quan trọng, bao gồm cả sự đồng ý của bạn để cấp quyền cho nội dung của bạn, giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn, sự đồng ý của bạn để giải quyết mọi tranh chấp bằng cách phân xử cá nhân và từ bỏ quyền tham gia vào bất kỳ hành động tập thể (được mô tả dưới đây trong Điều 8) và nếu bạn quyết định cho chúng tôi số điện thoại của bạn, bạn đồng ý nhận các cuộc gọi và tin nhắn SMS từ chúng tôi theo luật hiện hành. Khi chấp nhận các Điều khoản này, bạn đồng ý giải quyết tất cả các tranh chấp bằng cách ràng buộc trọng tài cá nhân, điều đó có nghĩa là bạn từ bỏ mọi quyền kháng cáo với thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn trong các tranh chấp đó và bạn từ bỏ quyền tham gia khắc phục tập thể, trọng tài tập thể hoặc bất kỳ loại hành động nào của lớp.

Chúng tôi đề nghị bạn đọc Thỏa thuận này một cách cẩn thận. Bất kỳ việc sử dụng Nền tảng DataHome nào, bao gồm cả duyệt trên www.DataHome.vn , đều chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào trong số các Điều khoản này, bạn phải ngừng sử dụng Nền tảng DataHome.

1. Sử dụng Nền tảng DataHome.

a.       Ai có thể sử dụng nó? Bạn phải ít nhất là chính ở quốc gia nơi bạn cư trú để sử dụng Nền tảng DataHome. Việc sử dụng Nền tảng DataHome bị nghiêm cấm đối với bất kỳ ai dưới 13 tuổi!

b.      Đăng ký doanh nghiệp. Để có quyền truy cập vào một số tính năng nhất định của Nền tảng DataHome, bạn sẽ cần phải đăng ký và tạo một hồ sơ trên nền tảng của chúng tôi. Nếu bạn đăng ký DataHome, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi dữ liệu chính xác và cập nhật nó nếu cần thiết, để có độ chính xác cao hơn. Chúng tôi sẽ coi dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi như là một phần của đăng ký, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi . Bạn cũng có thể tạo một tài khoản bằng cách liên kết nó với tài khoản Facebook hoặc Google của bạn.

c.       Chính sách bảo mật. Thực tiễn bảo mật của chúng tôi được quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi . Khi sử dụng Nền tảng DataHome, bất kể đó là gì, bạn chấp nhận các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư , cho dù bạn có phải là người dùng đã đăng ký hay không.

d.      Hồ sơ cho các chuyên gia. Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, bạn có thể tạo Hồ sơ chuyên nghiệp. Bằng cách tạo nó, bạn cho chúng tôi quyền liệt kê Hồ sơ chuyên nghiệp của bạn trong thư mục các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và bạn sẽ có cơ hội liên lạc với những người khác từ Nền tảng DataHome, trong khi được Hồ sơ chuyên nghiệp của bạn xác định. Hồ sơ chuyên nghiệp của bạn tuân theo Chính sách hồ sơ chuyên nghiệp của chúng tôi .

e.      Chính sách truy cập vào hệ thống thông tin. Khi bạn sử dụng Nền tảng DataHome, bạn đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn thực hành chung và hành động theo luật pháp, như được mô tả dưới đây trong Chính sách truy cập hệ thống thông tin của chúng tôi .

f.       Chính sách sản phẩm bị cấm. Nếu bạn là một nhà phân phối, nhà phân phối hoặc nhà cung cấp chuyên nghiệp được ủy quyền cung cấp sản phẩm thông qua DataHome Shop, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách sản phẩm bị cấm .

g.      Chấm dứt. Bạn có thể đóng tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập cài đặt tài khoản và hủy kích hoạt tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể đình chỉ việc bạn sử dụng trang web hoặc dịch vụ bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, tạm thời hoặc vĩnh viễn, mà không cần thông báo hay trách nhiệm với bạn. Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, kể cả nếu bạn vi phạm bất kỳ chính sách nào của DataHome (bao gồm Chính sách truy cập hệ thống thông tin hoặc Chính sách sản phẩm bị cấm ). Sau khi chấm dứt dịch vụ, một số điều khoản sẽ tiếp tục được áp dụng sau khi chấm dứt, như đã nêu trong Điều 10 (m).

h.      Phản hồi. Chúng tôi đánh giá cao ý kiến ​​và đề xuất của bạn để cải thiện Nền tảng DataHome. Vui lòng gửi phản hồi của bạn trên https://help.DataHome.vn/s/?lingu=en . Bằng cách gửi phản hồi của bạn cho chúng tôi theo cách này hoặc bằng bất kỳ cách nào khác, bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền sử dụng, tiết lộ hoặc khai thác các ý kiến ​​đó, theo toàn quyền hoặc một phần, mà không có bất kỳ hạn chế hoặc bồi thường nào đối với chúng tôi. chỗ của bạn

2. Nội dung của bạn.

a.       Định nghĩa nội dung. Nền tảng DataHome cho phép bạn xuất bản tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, hình ảnh, hình ảnh hồ sơ, tin nhắn và bình luận. Bạn cũng có tùy chọn để đăng thông báo từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, sản phẩm của bên thứ ba hoặc dịch vụ của bên thứ ba (" Nhận xét "). Tất cả tài liệu bạn đăng trên Nền tảng DataHome sẽ được gọi chung là " Nội dung của bạn ". Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong mối liên hệ với việc sử dụng nền tảng DataHome, nội dung của bạn có thể được truy cập bởi công chúng nói chung và không được coi là riêng tư hoặc bí mật.

b.      Giấy phép và ủy quyền sử dụng Nội dung của bạn.Ủy quyền này sẽ là vĩnh viễn và không thể bị thu hồi vì bất kỳ lý do gì, trong giới hạn do pháp luật quy định. Ngoài ra, trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, bạn từ bỏ tất cả các quyền đạo đức trong Nội dung của bạn và bạn đồng ý không thực thi các quyền này. Nếu bạn xác định bởi tên hoặc cung cấp một bức tranh hoặc một loại hoặc video ghi âm từ bạn, bạn cho phép khác DataHome và những chi nhánh của nó, được cấp phép và thứ cấp, không bù trừ với bạn hoặc của một bên thứ ba, sao chép, in ấn, xuất bản và phổ biến dưới mọi hình thức nào, trên bất kỳ phương tiện (hiện tại hoặc tương lai) tên của bạn, giọng nói và sự xuất hiện khắp thế giới, và ủy quyền này sẽ là vĩnh viễn và có thể không bị thu hồi vì bất kỳ lý do gì, trừ khi luật pháp hiện hành yêu cầu. Bạn cũng đồng ý rằng DataHome có thể sử dụng Nội dung của bạn theo bất kỳ cách nào được coi là phù hợp hoặc cần thiết.

c.     Bất động sản.DataHome thừa nhận và đồng ý rằng bạn, hoặc người cấp phép của bạn, trong trường hợp có thể, giữ quyền sở hữu tất cả bản quyền được đính kèm với Nội dung của bạn, tuân theo các quyền không độc quyền được cấp cho DataHome theo đoạn trên. và quyền sở hữu bản quyền đó sẽ không được chuyển cho DataHome theo Thỏa thuận này. Ngoài ra, đối với Nội dung của bạn dưới dạng ảnh và tuân theo bất kỳ cân nhắc nào về sản phẩm và trải nghiệm người dùng của DataHome: (a) DataHome sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để duy trì sự ghi nhận của các ảnh được xuất bản bởi sự quan tâm của bạn và (b) và DataHome sẽ không cấp phép hoặc cấp phép cho bên thứ ba cho ảnh hoặc bộ sưu tập ảnh, trừ mỗi trường hợp, như một phần của nhu cầu kinh doanh của DataHome. " Nhu cầu kinh doanh của DataHome "có nghĩa là bất kỳ việc sử dụng nào liên quan đến bất kỳ trang web, ứng dụng, xuất bản hoặc dịch vụ nào của DataHome hoặc hợp tác với DataHome hoặc bất kỳ việc sử dụng nào để quảng cáo, tiếp thị hoặc quảng bá Nền tảng DataHome, các dịch vụ hoặc thông tin mà nó chứa, cũng như DataHome và các chi nhánh của nó. Nhu cầu kinh doanh của DataHome đặc biệt bao gồm việc sử dụng Nội dung này trên Nền tảng DataHome liên quan đến các công cụ và tính năng do DataHome cung cấp cho người dùng, cho phép họ xem và tương tác với Nội dung của bạn (như Phác thảo, Xem trong Phòng của tôi và công cụ tích hợp).

d.      Trách nhiệm của bạn liên quan đến Nội dung của bạn. Bằng cách xuất bản Nội dung của bạn trên Nền tảng DataHome, bạn tuyên bố và bảo đảm với DataHome rằng bạn sở hữu quyền sở hữu đối với Nội dung của bạn hoặc bạn đã có được các giấy phép hoặc ủy quyền cần thiết để sử dụng. Điều này bao gồm việc có được quyền cấp cho DataHome quyền sử dụng Nội dung của bạn theo Thỏa thuận này. Bạn đang ở vị trí tốt nhất để đánh giá xem Nội dung của bạn có cấu thành vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay quyền nhân thân của người khác hay không. Bạn chấp nhận toàn bộ trách nhiệm để tránh mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền cá nhân của bên thứ ba liên quan đến Nội dung của bạn.Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nội dung của bạn không trái với các hệ thống thông tin chính sách truy cập của DataHome tại của nó Chính sách về chất cấm , hoặc nó Chính sách bản quyền và nhãn hiệu hàng hóa hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các quyền, tiền bản quyền và các khoản khác do bên thứ ba do một ấn phẩm Nội dung của bạn.

e.      Hạn chế. DataHome có quyền sửa đổi, giảm bớt hoặc loại bỏ nội dung của bạn, toàn bộ hoặc từng phần dù với bất cứ lý do nào (bao gồm cả một sự vi phạm báo cáo của chính sách truy cập hệ thống thông tin DataHome hay của nó Chính sách về sản phẩm bị cấm hoặc nó Chính sách bản quyền và thương hiệu ). DataHome có quyền chỉnh sửa, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ nội dung của bạn đăng bởi bạn cho bất kỳ lí do gì và không cần thông báo. DataHome không thể đảm bảo việc xuất bản của tất cả các nội dung của bạn. Nếu bạn muốn gửi một thông báo, các điều kiện sẽ được xác định bởi các chính sách về thông báo của DataHome.

3. Nội dung DataHome và các yếu tố của nó.

a.       Định nghĩa nội dung của DataHome và các yếu tố của nó. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong hoặc liên quan đến Nền tảng DataHome (bao gồm, nhưng không giới hạn ở phần mềm, nhãn hiệu và logo DataHome, nút DataHome, huy hiệu và vật dụng, ngoại trừ Nội dung của bạn), thuộc về DataHome Inc., các công ty con và công ty liên kết hoặc người cấp phép của nó (" Nội dung DataHome và các yếu tố của nó ").

b.      Giấy phép của bạn để sử dụng DataHome.DataHome cấp cho bạn giấy phép không giới hạn để truy cập và sử dụng Nội dung DataHome và các yếu tố của nó, liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng DataHome, tuân theo các Điều khoản sử dụng này, bao gồm mọi hạn chế trong tài liệu này..Việc sử dụng Nền tảng DataHome của bạn không được vượt quá phạm vi sử dụng cá nhân và phi thương mại, ngoại trừ theo thỏa thuận rõ ràng của DataHome (trong trường hợp bạn đủ điều kiện để tạo Hồ sơ chuyên nghiệp hoặc trong khuôn khổ 'phân phối, bán hàng, quảng cáo, thiết kế trang web hoặc hợp tác khác với DataHome). DataHome có thể chấm dứt giấy phép này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Ngoại trừ các quyền và giấy phép được cấp trong các Điều khoản này, DataHome bảo lưu tất cả các quyền khác và không

c.       Không có phê duyệt hoặc xác minh.Xin lưu ý rằng Nền tảng DataHome cho phép truy cập vào nội dung, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba và cung cấp các tương tác với các bên thứ ba mà nó không có quyền kiểm soát. DataHome không xác minh, xác nhận hoặc chứng nhận cho nội dung, ưu đãi hoặc hành vi của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba và mô tả của họ). DataHome không kiểm tra, ví dụ, tiền đề của các chuyên gia được liệt kê trên Nền tảng DataHome và không kiểm soát họ. Sự hiện diện hoặc tính khả dụng trên Nền tảng DataHome không bao hàm sự chứng thực hay xác minh của DataHome. DataHome không bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ hoặc

d.      Hạn chế.Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, bạn đồng ý không sử dụng, sửa đổi, sao chép, phân phối, bán, cấp phép, kỹ sư đảo ngược, dịch ngược hoặc khai thác Nội dung của DataHome và các yếu tố của nó, mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của DataHome. DataHome ủy quyền cho bạn sử dụng Nền tảng DataHome bằng cách loại trừ rõ ràng mọi hoạt động thương mại từ phía bạn khỏi mọi thông tin liên quan đến mô tả sản phẩm hoặc danh sách chuyên nghiệp vì lợi ích của nhà cung cấp khác. Bạn hoàn toàn bị cấm sử dụng robot hoặc các công cụ trích xuất, thăm dò và thu thập dữ liệu khi sử dụng Nền tảng DataHome. Bạn có thể hiển thị và in số lượng bản sao hợp lý của các trang web nằm trên Nền tảng DataHome cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn,

e.      Bất động sản. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các thương hiệu DataHome Platform và DataHome vẫn là tài sản của DataHome. Nội dung, thông tin và dịch vụ có sẵn trên Nền tảng DataHome được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu của Hoa Kỳ và quốc tế cũng như các luật khác và bạn thừa nhận rằng các quyền này là hợp lệ và có thể thi hành được. Bạn thừa nhận rằng bằng cách sử dụng nền tảng DataHome, bạn không có quyền sở hữu.

f.       Nút DataHome, liên kết và widget. Bạn được phép sử dụng các nút, liên kết và widget của DataHome, bao gồm cả các nút có sẵn thông qua liên kết http://www.DataHome.vn/boutonsEtbadges, tuân theo các quy định trong các Điều khoản sử dụng này (bao gồm các loại trừ và giới hạn trách nhiệm pháp lý), ngụ ý rằng: (a) bạn sử dụng các nút, liên kết và vật dụng này một cách nghiêm ngặt liên quan đến Nền tảng DataHome; (b) bạn không sửa đổi theo bất kỳ cách nào các nút, liên kết, vật dụng hoặc mã liên quan theo cách này; (c) bạn không sử dụng các nút, liên kết, vật dụng này theo bất kỳ cách nào ngụ ý hoặc gợi ý rằng DataHome tán thành, tán thành hoặc đề xuất trang web sử dụng các nút, liên kết và vật dụng này và (d) sử dụng các nút, liên kết và widget này và trang web sử dụng các nút, liên kết và widget này, không vi phạm Chính sách truy cập hệ thống ..

4. Các sản phẩm và dịch vụ khác của Nền tảng DataHome.

a.       Mua hàng hóa tại DataHome. DataHome và các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp đồ gia dụng, đồ nội thất và các sản phẩm khác để bán trên Nền tảng DataHome. Nếu bạn mua hàng trên Nền tảng DataHome, giao dịch mua hàng của bạn sẽ tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Boutique DataHome . Việc các sản phẩm được bán bởi các bên thứ ba có sẵn trên Nền tảng DataHome không có nghĩa là DataHome chấp thuận hoặc kiểm soát các sản phẩm này hoặc mô tả của họ.

b.       Người tạo trang web. Nền tảng DataHome cho phép bạn sử dụng công cụ Trình tạo trang web, tuân theo Điều khoản sử dụng của Trình tạo trang web .

c.      Công cụ tích hợp. Nếu bạn là người dùng công cụ tích hợp, cho phép bạn truy cập nội dung của Nền tảng DataHome, bạn thừa nhận rằng DataHome không thể đảm bảo rằng nội dung từ bên thứ ba, không vi phạm pháp luật hoặc được miễn trừ bất kỳ cáo buộc vi phạm pháp luật. Nội dung do bên thứ ba cung cấp có thể bị DataHome rút bất cứ lúc nào, theo chính sách của chúng tôi, nếu DataHome nhận được thông báo vi phạm.

d.      Dịch vụ bên thứ ba. Trên Nền tảng DataHome, bạn sẽ có cơ hội mua các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp (gọi chung là " Dịch vụ của bên thứ ba "), bao gồm cả các dịch vụ được cung cấp bởi các chuyên gia đã đăng ký với Hồ sơ chuyên nghiệp trên Nền tảng DataHome. Việc các dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba có sẵn trên Nền tảng DataHome không có nghĩa là DataHome chấp thuận các Dịch vụ của bên thứ ba này.

e.      Trang web của bên thứ ba. Nền tảng DataHome có thể chứa, để thuận tiện cho bạn, liên kết đến các trang web khác (" Trang web của bên thứ ba "). DataHome không kiểm soát các trang web mà các liên kết này được liên kết hoặc nội dung được cung cấp qua các Trang web của bên thứ ba này. Khi bạn sử dụng Trang web của bên thứ ba, bạn phải tuân thủ các thông lệ và điều khoản sử dụng được quy định bởi Trang web của bên thứ ba mà liên kết đề cập đến và DataHome từ chối mọi trách nhiệm sử dụng. Thực tế là các liên kết này có sẵn không có nghĩa là sự chứng thực của DataHome.

5. Báo cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chính sách DataHome hoặc luật áp dụng

DataHome có một quy trình cụ thể để báo cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chính sách của DataHome hoặc luật áp dụng.

a.      Chính sách bản quyền và nhãn hiệu đã đăng ký. DataHome đã thông qua và thực hiện Chính sách bản quyền và nhãn hiệu . Để biết thêm thông tin và để biết thông tin chi tiết về cách gửi đơn xin rút tiền, nếu bạn cho rằng nội dung DataHome Platform vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi . tác giả và nhãn hiệu đã đăng ký . Để thuận tiện cho bạn, DataHome cung cấp cho bạn Mẫu vi phạm bản quyền và nhãn hiệu để sử dụng để xử lý nhanh hơn.

b.      Báo cáo các vi phạm khác. Nếu bạn tin rằng một nền tảng cuộc DataHome vi phạm các hệ thống thông tin chính sách truy cập của DataHome, nó Chính sách về sản phẩm bị cấm , hoặc vi phạm bất kỳ cách nào pháp luật hiện hành, bạn có thể gửi nó Mẫu đơn khiếu nại cho các vi phạm sau (đối với các khiếu nại khác ngoài vi phạm bản quyền hoặc vi phạm nhãn hiệu).

DataHome không bắt buộc phải xóa nội dung mà bạn cho là không thể chấp nhận hoặc gây khó chịu. DataHome cố gắng đáp ứng kịp thời các yêu cầu xóa nội dung theo các chính sách được mô tả ở trên và luật áp dụng.

9. Truyền thông.

Chấp nhận nhận SMS quảng cáo, cuộc gọi hoặc tin nhắn được ghi âm trước không phải là điều kiện sử dụng của Nền tảng DataHome.Nếu bạn quyết định gửi số điện thoại của mình đến DataHome và bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, bạn đồng ý nhận thông tin từ các thực thể DataHome, bao gồm SMS, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn được ghi âm trước, thông báo, có thể được tạo bằng hệ thống quay số điện thoại tự động. Thông tin này bao gồm, ví dụ, thông tin sử dụng cho tài khoản hoặc Nền tảng DataHome của bạn, cập nhật các tính năng mới và hiện có của Nền tảng DataHome, thông tin quảng cáo được cung cấp bởi DataHome hoặc bên thứ ba và tin tức liên quan. đến Nền tảng DataHome và sự phát triển của ngành. Các khoản phí thông thường cho tin nhắn văn bản do công ty điện thoại của bạn đặt có thể là

Nếu bạn muốn ngừng nhận tin nhắn quảng cáo bằng email hoặc SMS, đây là hai cách để hủy đăng ký hoặc hủy đăng ký: (a) làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong email hoặc tin nhắn SMS ban đầu liên quan đến danh mục email hoặc tin nhắn quảng cáo SMS này hoặc (b) Nếu bạn có tài khoản trên Nền tảng DataHome, bạn có thể hủy đăng ký bằng cách đi tới cài đặt của mình.